Kategorie

Potřebujete poradit?
+420 776 720 260
Po-Pá 8:00 - 16:00 hod.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

ARDEA-CZ s.r.o se sídlem ve Vysoké nad Jizerou, Dr. K. Farského 291,51211 IČ: 26008955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19796/KSHK (dále jen „prodávající“ 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ardea-cz.cz

 

   1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelského subjektu ARDEA-CZ s.r.o se sídlem ve Vysoké nad Jizerou, Dr. K. Farského 291,51211 IČ: 26008955 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19796/KSHK (dále jen „prodávající“ upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupujícím“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ardea-cz.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. 

1.4.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případně zjevné chyby v ceně zboží může být zakázka dodavatelem stornována. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

2.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Pro objednání Zakázkového zboží např.kuchyňských dvířek, hliníkových rámečků, nábytkových rolet, skleněného obkladu a veškerého dalšíhoho zboží vyráběného na zakázku na míru, musíte využít objednávkových formulářů k tomu určených u jednotlivých produktů. V případě, že budete objednávat E-mailem, je nutné uvést tvar, barvu, výšku, šířku, počet kusů, zda jsou dvířka plná, odstín zad, prosklená a zda v případě prosklených dvířek chcete frézovanou drážku pro sklo atd. V tomto případě objednání zakázkového zboží přes email bez objednávkového formuláře, prodávající si vyhrazuje právo, v případě že dojde-li k chybě při zadávání objednávky do výroby prodávajícím, prodávající nenese zodpovědnost za případné chyby v objednávce. Zodpovědnost za správnost objednávky v tomto případě nese a zároveň hradí kupujícíci včetně nákladů s tím spojených. Objednávky posílané SMS a MMS nebudeme přijímat.3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti u prodávajícího na adrese Dr. Karla Farského 291, Vysoké nad Jizerou 51211;
v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem předem na účet prodávajícího č. 2100202987 / 2010 , vedený u společnosti FIO Banka a.s. ,(dále jen „účet prodávajícího“).

Online kartou přes platební bránu Comgate, vedený u společnosti ComGate, a.s.

3.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

3.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu se zbožím na adresu kupujícího nebo ji předá při převzetí zboží.

3.9. Při objednávce Zakázkového Zboží je Kupující povinen zaplatit vystavenou fakturu předem bankovním převodem, nebo hotově v kamenném obchodě ve Vysokém nad Jizerou. Pokud není dohodnuto jinak. Zakázkové Zboží, je Zboží, které je vyrobeno dle požadavků kupujícího na základě zaslané objednávky v objednávkovém formuláři, která je s kupujícím odsouhlasena emailem, dále které svým charakterem neodpovídá běžnému předmětu prodeje Prodávajícího a nemůže být považováno za běžné Zboží, ale je v možnostech Prodávajícího jej obstarat pro kupujícího, nebo musí být speciálně upraveno nebo naceněno na žádost kupujícího.4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Jedná se zejména o produkty hliníkových rámečků, dvířka, grafoskla, a dalších produktů, jejichž charakterem je výroba zakázkového zboží na míru dle požadavků zákazníka. 

4.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné prodávajícímu nejdříve zaslat emailem na adresu elektronické pošty prodávajícího novotny@ardea-cz.cz společně s fakturou a přesnou specifikací o jaké zboží konkrétně se jedná. Odstoupení od kupní smlouvy může poté zboží kupující zasílat na adresu prodávajícího Dr. Karla Farského 291 Vysoké nad Jizerou 512 11 v původním obalu a v nepoškozeném stavu.

4.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nelze vrátit zboží prodávájícímu na dobírku.

4.5.    V případě, že vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena.

4.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8.      Upozorňujeme zákazníky,že při reklamacích nebo při vracení zboží při odstoupení od smlouvy, nelze zboží zasílat přes službu Zásilkovna na výdejní místa, ale pouze přepravními službami doručujícími zboží na adresu naší provozovny: ARDEA CZ, Dr. Karla Farského 291 Vysoké nad Jizerou 51211 - telef. kontakt Novotná 776 720 260.5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V případě, když nemůžeme dodržet termín, např. z technických důvodů, z důvodu čerpání dovolené, nepředvídatelných okolností a podobně, bude termín dodávky dohodnut s kupujícím individuálně telefonicky nebo emailem.

5.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a sepsat s řidičem zápis o škodě, popřípadě i daný problém si vyfotit V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Granitové dřezy řadíme mezi křehké zboží, tady je nutné při převzetí dřezu od přepravce Toptrans a FOFR dbát na řádnou kontrolu dřezu při předání s řidičem. Každé poškození vzniklé dopravou sepište na místě s řidičem /nutný podpis řidiče/ a udělejte i foto poškozeného dřezu. Pokud tak neučiníte, pozdější reklamace nebudou uznané za opravněné. Upozorňujeme na to, že dopravce-řidič je POVINNEN u zásilky počkat, až si ji zákazník zkontroluje. Pokud tomu tak není a řidič nechce čekat, tak to musíte okamžitě nahlásit a napsat do přepravního listu, že zboží nepřevzato, nebyla možnost kontroly. Pokud tedy obdržíte dřez poškozený, dřez nepřejímejte a do přepravního listu napište ZBOŽÍ NEPŘEVZATO. Nutno také uvést zda je obal poškozený nebo nepoškozený.

5.6. Dodací lhůta u zboží drženého skladem je do 4  pracovních dnů od objednání. V případě, že potřebujete zboží dodat dříve, je nutná individuální telefonická konzultace na telefonu 776 720 260.

5.7. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit přepravce u dodaného zboží.
5.8. Zboží je zasíláno sběrnou službou (dále jen „přepravce“) a u smluvních partnerů v rozvozový den ve čtvrtek firemním autem. V případě zasílání zboží přepravcem obecně platí, že dodání je realizováno do 24h od naložení u dodavatele. Za dodržení termínu je odpovědný daný přepravce a firma ARDEA CZ neodpovídá za opoždění v dopravě.

5.9. Po převzetí zásilky od přepravce je nutné, aby si příjemce zkontroloval úplnost a správnost obsahu zásilky dle objednávky nebo přiložené faktury, která příjde zákazníkovi večer v den expedice. Po převzetí zboží zákazníkem od přepravce má zákazník 48 hod na zkontrolování úplnosti dodaného zboží dle objednávky nebo přiložené faktury. Po této době nebude brán na případné reklamace ohledně nekompletního zboží zřetel.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na jeho adrese, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy novotny@ardea-cz.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1.     Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2.     Web www.ardea-cz.cz pouze sdílí informace o zákaznících třetím stranám, které jeho jménem poskytují služby měření reklam a následné vyhodnocování, externím dopravcům, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží a nebo partnerům zajišťujících platební styk, jako jsou banky.9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování pošty. Vysoké nad Jizerou, Dr. K. Farského 291,51211

 

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Pojištění zásilky - 99,00 Kč bez DPH Při ztrátě či poškození zboží pošleme obratem nové. Žádná reklamace s dopravcem. Neplatí to při přebírání granitového dřezu, kde poviností kupujícího je dřez zkontrolovat při předání s řidičem dopravy Toptrans a FOFR. Viz obchodní podmínky 5.5 Přeprava a dodání zboží.
 4. Možnost vrácení zboží do 60 dnů - 124,00 Kč bez DPH Nebojte se, že nakoupíte špatný rozměr. Do 60 dnů od nákupu můžete zboží, které držíme skladem a nebylo na objednávku, nebo zakázková výroba, vrátit a dostanete za něj poukaz na další nový nákup. 
 5. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  • emailem na adresu: novotny@ardea-cz.cz
  • osobně na adrese: Dr. Karla Farského 291, Vysoké nad Jizerou, 512 11
 6. V rámci programu Garance je Uživatel nad rámec 14 denní lhůty oprávněn vrátit Zboží v původním neporušeném obalu až do 3 měsíců ode dne zakoupení Zboží, tato Garance vrácení zboží se vztahuje pouze na uživatele, kteří si zboží zakoupili skrze Heureka Košík.

Reklamaci nelze vpisovat do poznámky k objednávce!!!

 1. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
  1. doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
  2. reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
  3. Reklamační protokol, možnost stažení na www.ardea-cz.cz
 1. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  3. poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  4. poškození nadměrným zatěžováním,
  5. poškození zboží při přepravě GLS, Toptrans, FOFR (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 1. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 2. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Do 2 dnů od převzetí zásilky máte možnost zkontrolovat správnost obsahu balíku, na pozdější reklamaci nemáte již nárok.

 

Znění obchodních podmínek je platné od 28.5.2024.

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.